publications

the first authors with * contributed equally

2023

 1. Preprint
  Adversarial Demonstration Attacks on Large Language Models
  Jiongxiao Wang*, Zichen Liu*, Keun Hee Park, Muhao Chen, and Chaowei Xiao
  arXiv preprint arXiv:2305.14950, 2023
 2. NeurIPS 2023
  On the exploitability of instruction tuning
  Manli Shu, Jiongxiao Wang, Chen Zhu, Jonas Geiping, Chaowei Xiao, and Tom Goldstein
  arXiv preprint arXiv:2306.17194, 2023
 3. Preprint
  ChatGPT-powered Conversational Drug Editing Using Retrieval and Domain Feedback
  Shengchao Liu*, Jiongxiao Wang*, Yijin Yang, Chengpeng Wang, Ling Liu, Hongyu Guo, and Chaowei Xiao
  arXiv preprint arXiv:2305.18090, 2023
 4. ICML 2023
  A Critical Revisit of Adversarial Robustness in 3D Point Cloud Recognition with Diffusion-Driven Purification
  Jiachen Sun, Jiongxiao Wang, Weili Nie, Zhiding Yu, Zhuoqing Mao, and Chaowei Xiao
  In Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, 2023

2022

 1. ICLR 2022
  Densepure: Understanding diffusion models for adversarial robustness
  Chaowei Xiao*, Zhongzhu Chen*, Kun Jin*, Jiongxiao Wang*, Weili Nie, Mingyan Liu, Anima Anandkumar, Bo Li, and Dawn Song
  In The Eleventh International Conference on Learning Representations, 2022
 2. ICLR 2022
  Defending against Adversarial Audio via Diffusion Model
  Shutong Wu, Jiongxiao Wang, Wei Ping, Weili Nie, and Chaowei Xiao
  In The Eleventh International Conference on Learning Representations, 2022
 3. ICML 2022
  Fast and reliable evaluation of adversarial robustness with minimum-margin attack
  Ruize Gao, Jiongxiao Wang, Kaiwen Zhou, Feng Liu, Binghui Xie, Gang Niu, Bo Han, and James Cheng
  In International Conference on Machine Learning, 2022